Saeta Comunicació Saeta Comunicació

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB SAETA.NET

Doble Columa SL amb CIF: B-43527498 i adreça a l’Avgda. Remolins 24, 43500 Tortosa (TARRAGONA) , posa a disposició en el seu lloc web SAETA.NET determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Doble Columna SL per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en aquest lloc web, en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de SAETA.NET implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de Doble Columna SL a base de dades d’articles existents en SAETA.NET on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Doble Columna SL
prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Doble Columna SL o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- Doble Columna SL podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Doble Columna SL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Doble Columna SL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Doble Columna SL es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Doble Columna SL informa que el lloc web SAETA.NET els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Doble Columna SL.

Doble Columna SL utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperlinks a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar a qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tortosa renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.-

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Doble Columna SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Doble Columna SL.